19 ינו 2022

תנאי שימוש

אתם נמצאים באתר "טיפולי פוריות – בואי נדבר על זה באמת" בכתובת https://osnatsblog.com/  (להלן: “האתר“).
האתר בבעלותה בהנהלתה של אסנת שחם (להלן: "הבעלים").

הגלישה והשימוש באתר מותנית בהסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן:

 1. הסכמה לתנאי השימוש:
  1.1. השימוש באתר ובתכניו, קריאת מידע, הודעות או מודעות המתפרסמות בו, מעידה על הסכמתה של המשתמשת ועל אישורה לתנאי השימוש כפי שיתעדכנו על ידי הבעלים מעת לעת. השימוש באתר מותנה בכך שהמשתמשת תקרא תנאים אלה בעיון ובקפידה בטרם השימוש באתר, ותעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה.
  1.2. הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
  1.3.  הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמשת לבין האתר או בא כוחו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמשת קראה, הבינה והסכימה לכל התנאים שלהלן במלואם.
  1.4. תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, ומתייחסים לשני המינים.
 1. מהות האתר:
  2.1. מאגר מידע בנושא טיפולי פוריות, בלוג אישי ובלוג מטפלות בתחומים משלימים.
 1. שימוש באתר:
  3.1. המשתמשת אינה רוכשת ואינה מקבלת זכויות כלשהן באתר, או בזכויות היוצרים, או בזכויות אחרות הטמונות או קשורות בו, למעט זכות השימוש בו כמפורט בהסכם זה, והיא אינה רשאית לעשות כל שימוש באתר, יישומיו, ובמידע המופיע בו מעבר לשימוש פרטי ואישי בהתאם לתנאי השימוש, וכן אינה רשאית לדרוש שהתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.
  3.2. השימוש באתר מורשה לצרכים פרטיים בלבד וחל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הבעלים.
 1. זמינות האתר:
  4.1. האתר אינו מתחייב שהשימוש באתר לא יופרע ויתאפשר ללא הפרעות. המשתמשת מסכימה לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמשת עקב כך.
 1. שימושים אסורים:
  5.1. המשתמשת מסכימה שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמשת של משתמשות אחרות באתר. כמו כן, המשתמשת מסכימה שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשות אחרות ללא הסכמתן.
  5.2. המשתמשת אינה רשאית להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיה או מהתחייבויותיה על פי הסכם זה ביוזמתה, אלא באישור מראש ובכתב של הבעלים
 1. אתרים מקושרים – אפילאציה:
  6.1. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים ו/או להופיע מודעות פרסומת של צדדים שלישיים ו/או תכנים פרסומיים ממומנים. אתרים ו/או מודעות אלה אינם נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים.
  6.2. הבעלים של "טיפולי פוריות – בואי נדבר על זה באמת" נהנית מתגמול עבור פרסום המוצרים ומכירתם. המוצרים מותאמים לצרכים שעולים במהלך טיפולי פוריות, אך על הרורכשת להתייעץ עם גורם רפואי רשמי טרום רכישה ושימוש. השימוש המוצרים באחריות הרוכשת בלבד.
 1. פרסומת של צדדים שלישיים:
  7.1. הבעלים או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר והאחריות הבלעדית ביחס לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי חלה על הגוף המפרסם בלבד.
 1. הסכמה לקבלת דיוור מהאתר וממשתמשים אחרים:
  8.1. הרישום לאתר מהווה בין היתר הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני בתדירות הנתונה לשיקול דעת הבעלים. המשתמשות יכולות לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי ע"י לחיצה על המשפט "להסרה לחצי כאן" הנמצא בתחתית העמוד הפרסומי או בפניה בדוא"ל ל: [email protected]
 1. קניין רוחני:
  9.1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לבעלים או לצד שלישי שהתיר לבעלים לעשות בהם שימוש.
  9.2. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא אישור ברור ובכתב מהבעלים.
 1. הגבלת אחריות האתר ו/או מי מטעמו:
  10.1. באתר מתפרסם מידע ונתונים שונים אודות טיפולי פוריות והריון לרבות פרסום יועצות מתחומים משלימים וחנויות. כל המידע מוגש כשירות לציבור והבעלים משקיעה מאמצים רבים כדי לספק למשתמשות האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שתיפולנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר. האתר אינו אחראי לכל מידע הכלול בתוכן ולא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר. החברה ממליצה לכל המשתמשת במידע לבדוק את תכנו באופן עצמאי; האמור באתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם מומחית ו/או לבדיקה עצמאית של המשתמת.
  10.2 במקרה של טעות כאמור לעיל לא תעמוד למשתמשת הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. האתר ו/או הבעלים אינם אחראים לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. האתר ו/או הבעלים לא יהיו מחויבים לפצות את המשתמש בגין כל נזק או הפסד שאירע לו כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמשת מוותרת על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות אליו.
 1. שיפוי:
  11.1. המשתמשת באתר מתחייבת לשפות את הבעלים, עמיתיה, שותפיה האחרים, או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שיגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידה, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהבעלים או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.
  11.2. המשתמשת תפצה ותשפה את הבעלים, עמיתיה ושותפיה האחרים, או מי מטעמה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לבעלים ו/או למי מטעמה על ידי המשתמשת כתוצאה מכך שהמשתמשת לא תקיים הוראות הסכם זה ו/או תפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג’ כלשהן, ו/או כתוצאה ממחדליה של המשתמשת, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
  11.3. המשתמשת נותן בזאת את הסכמתה כי התחייבותה זו לשיפוי תחול בין אם הבעלים או מי מטעמה הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.
  11.4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשלם המשתמשת את סכומי הנזק הנובעים מאחריותה כאמור לעיל, מיד עם הידרשה לכך בכתב על ידי הבעלים. דרישת תשלום כנ”ל של הבעלים תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הבעלים בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.
  11.5. המשתמשת תהיה מנועה מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הבעלים ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמשת לנזק כאמור.
  11.6. החברה תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמשת אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר, שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או תפנה אליהם.
  11.7. באחריותם הבלעדית של משתמשות האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהן.
  11.8. למשתמשת לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הבעלים ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם.
 1. המחאת זכויות וחובות:
  12.1. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הבעלים רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. יצירת קשר:
  13.1. אנו מזמינות את המשתמשת לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחות לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן לפנות אלינו לתיבת “כתבי לנו” בחלק התחתון בכל עמוד באתר או באמצעות דוא"ל ל: [email protected]